ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019-03-01

     ᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠬᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠦ ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠬᠤᠲᠡ ᠪᠤᠭᠤᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ 156 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠮᠦᠨ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ

 ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠲᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠤᠴᠢᠷ ᠮᠦᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ︽ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ︾ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ

︽ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ︾ ︵︽广福寺︾︶ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠠᠢ᠃

     ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠤᠱᠤᠢ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠪᠤᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ︽ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠤᠨᠤᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠤᠨᠤᠢ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠠᠷᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠠᠮᠦᠷ ᠵᠢᠮᠤᠷ ᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠡ ᠲᠡᠷᠡ

ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠬᠴᠢᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯ ︵1700 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠢ

ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭᠲᠦ ᠮᠠᠨᠽᠤᠰᠢᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ

ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ︽ᠸᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ︾ ︵ᠲᠤᠷᠵᠢᠵᠤᠳᠪᠡ︶ ᠨᠠᠷᠡᠲᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠡᠨ

ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ

ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠪᠤᠷᠡᠯ ᠰᠤᠨᠳᠠᠭ ᠡᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ

ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠡᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠬᠸᠠᠩᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠢ

ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠳᠠᠲᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

 ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 1701 ᠤᠨ ︵ᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ︶ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ

ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 1704 ᠤᠨ ︵ᠬᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠡ

ᠵᠢᠯ︶ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠴᠢᠨ

ᠲᠤᠭᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ

 ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ

ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ

ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ

ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠱᠠᠪᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ

ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃

     ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠤᠬᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠦᠢᠷᠸ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠳᠪᠡ᠂ ᠮᠠᠨᠪᠡ᠂ ᠲᠦᠢᠩᠬᠤᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠷᠤᠸᠠᠼᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠠᠯ ᠪᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ ᠸᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ

ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠷᠤᠸᠠᠼᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ

ᠢᠵᠢ ︽ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾ ︽ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠴᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ

 ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃

     ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠩ ᠪᠤᠯ ᠴᠤᠬᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ

ᠲᠦᠪ ᠲᠤᠮᠲᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠳᠤᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ

 ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠤᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ

ᠠᠯᠲᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠡᠭᠲᠡᠷᠯᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠦ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠠᠦᠯᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠠᠨ

ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠡ᠃

     ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠴᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ

ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠯᠢᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠷᠤᠸᠠᠼᠠᠩ ᠨᠢ ᠵᠢᠰᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ

 ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ

30 ᠵᠢᠰᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ

 ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ

 ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

     ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠠᠬᠯᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠨ ᠨᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ

ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠦᠢᠯᠠᠨ

ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠲᠤᠬᠰᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠯᠤᠤ ᠲᠤᠬᠯᠠᠵᠦ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

 ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠡᠷᠲᠡ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠯᠤᠤ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠲᠡᠭ

ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠲᠦ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ

ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠨ 1913 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ

1949 ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ

ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠠᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠲᠡ ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ᠰᠦᠨᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠦᠷᠡᠭᠲᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

     ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠨᠢ

ᠤᠷᠢᠲᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠠᠳᠡᠬᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号