ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019-11-19
     ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ︵ᠵᠤᠤ ᠾᠧ︶ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠳᠠᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠲᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠤ 2 — 5 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠲᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠲᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠮᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠠᠷ᠂ ᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠮᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠠᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠵᠢ᠃     ᠬᠤᠲᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠰᠢᠷᠠᠯᠵᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠸᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠸᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠷᠭᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃     ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠲᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠡᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠪᠳᠤᠷ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠲᠡᠭᠲᠡᠯ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠡ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠤ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠠᠬᠲᠡ ᠪᠤᠶᠦ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号