ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019-12-19
     ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠠᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠲᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ︽ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠲᠡᠭᠲᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠲᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠲᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠡ  ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠤᠰᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃      ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠡ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠦ ᠨᠢ 500 ᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠦ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠲᠡᠭᠲᠡᠨ ᠰᠦᠢᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 6 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 10 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠷᠠᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠭᠡᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠲᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠲᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号