ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019-10-22
     ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠲᠦ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠲᠡ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠮᠤᠲᠦ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠷᠴᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠪᠴᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠬᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠡ ᠱᠤᠷᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠤᠰᠴᠦ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃      1. ᠵᠢᠮᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ      2. ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ      3. ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ      4. ᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢ      5. ᠰᠢᠨᠡᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ      6. ᠴᠠᠭᠠᠬᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号