ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018-06-20

 

     ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ

ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ

 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠮᠣᠣᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 20

ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠬ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠬᠡᠠ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠤᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠠ ᠵᠣᠣ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ

ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠣ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ

ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ 951 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ 582 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ 565

ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠠᠯᠬᠠᠭ᠎ᠠ

ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠤᠷᠣᠮ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ᠂ ᠨᠧᠰᠲ᠋ᠢᠶᠣᠷᠢ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ᠂

ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠧᠰᠲ᠋ᠢᠶᠣᠷᠢ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠰᠢᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ

ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠧᠰᠲ᠋ᠢᠶᠣᠷᠢ ᠱᠠᠰᠢᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠦᠰᠢᠶᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠣ

ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠣ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠨᠣᠯᠵᠢᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ 1289

ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠬ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠷᠣᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠫᠡᠫᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠠᠴᠠ ᠹᠧᠷᠠᠨ᠋ᠼᠢᠰᠺᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠠᠳᠠᠠ

ᠶᠣᠬᠠᠠ·ᠮᠧᠩᠲ·ᠺᠸᠧᠢᠷᠦ᠋ᠸᠧ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠬᠡᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠱᠠᠰᠢᠠᠳᠠᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 1300 ᠤᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ

ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠢᠷᠠᠬᠡᠣᠠ ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠬ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ

ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠵᠠᠠ ᠺᠦᠷᠬᠢᠰ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠶᠠᠬᠡᠩᠬᠢ ᠲᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠣ

ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠬ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ︽ᠷᠣᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ︾

 ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠺᠦᠷᠬᠢᠰ ᠢ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠨᠧᠰᠲ᠋ᠢᠶᠣᠷᠢ

ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠠ ᠰᠢᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠺᠦᠷᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠦᠨᠣᠬᠢ ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠬ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ ᠤᠨ

ᠤᠷᠣᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ

 ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠭᠦᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ

︽ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠧ ᠹᠧᠡᠭ ᠲᠠᠩ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ︾ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠭᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠣ

ᠤᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠭᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠬᠡᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠦᠮᠠᠣᠠ

 ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠬᠠᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠰᠢᠳᠣᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ ᠢ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ

ᠠᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ

 ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠰ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠤᠰᠣ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠮ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ

ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ︽ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠪᠠ ᠦᠷᠣᠨᠠᠳᠣ

 ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ

ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃

   

 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号