ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ——ᠲᠤᠤ ᠮᠠ ᠭᠧᠦ ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠡᠯ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠯ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018-10-11
     ᠲᠤᠤ ᠮᠠ ᠭᠧᠦ ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠬᠡᠷᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ 35 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠦ ᠬᠤᠲᠡ ᠠᠴᠠ 150 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠲᠡ ᠠᠴᠠ 130 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠤᠭᠠᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠬᠦᠬᠢᠲᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠤᠭᠯᠠᠵᠦ ᠵᠤᠭᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ︵ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠰᠠᠨ ᠰᠢ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠦ ᠬᠡᠬᠡᠨᠴᠢᠷ ᠬᠠᠷᠰᠢ︶᠂ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ︵ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ + ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ + ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ + ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠭᠲᠦ︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      

     ᠲᠤᠤ ᠮᠠ ᠭᠧᠦ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡ ᠰᠠᠨ ᠰᠢ᠂

ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠪᠡ ᠨᠡᠭᠦᠲᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠵᠦ

ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠡ ᠤᠰᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠯᠭᠦᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢᠯᠡᠨ

ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ︕

 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号