ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︕ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ WIFI  ᠶᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/12/6
      ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ WIFI ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ  ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠭᠡᠮ‌ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠃                     01. ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠵᠠᠩ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠶ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ  ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ   ᠨᠢᠭᠡᠨ‌ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠦᠭᠡᠶ WIFI ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠬᠢᠬᠦ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢ‌‍ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠩ   ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠶ  ᠭᠠᠷ  ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ‌ᠣᠬᠤᠷ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ  ᠶᠢ  ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ  ᠲᠤᠰᠪᠠ᠂  ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ   ᠵᠠᠩ  ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠶ  ᠣᠬᠤᠷ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠵᠢᠨ‌‍ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ   ᠠᠴᠠ  9000  ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ  ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ‌‍ᠰᠢᠷᠪᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠢ︕                    02 . ᠯᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠶ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ  WIFI ᠶᠢ  ᠠᠶᠠᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠣᠬᠤ   ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ  ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠨᠢ   ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋  ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ‌‍ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ WIFI ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ  WIFI ᠶᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ‌‍ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠯᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠶ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ  ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ   ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠭᠠᠷᠴᠠᠶ᠃  ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ‌ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ 3000 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠵᠠᠷᠤᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠬᠤᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ  ᠤᠯᠵᠤ  ᠲᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ‌‍ᠪᠦ᠋ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ   ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ  ᠪᠠ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠣᠬᠤᠷ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠶᠢ  ᠤᠯᠵᠤ‌‍ᠲ᠋ᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ  ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ  ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ  ᠰᠢᠷᠪᠢᠭᠰᠡᠨ︕  ᠪᠠᠰᠠ  WIFI ᠵᠢᠨ‌ᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠶ︕  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃                   ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠃ 
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号