ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠢᠰᠢᠬᠰᠠᠨ 30% ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ  ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠵᠤ  ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠪᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/12/1
      ᠴᠢᠩᠬᠤᠸᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠴᠠᠩ ᠭᠧᠩ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠳᠡᠳ᠋  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠡᠮᠴᠢ  ᠳ᠋ᠤᠸᠠᠨ  ᠰᠢᠶᠤᠤ  ᠬᠠᠨ᠄   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ    ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ   ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ   ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦ  ᠤᠨᠠᠬᠤ  ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ   ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠨᠢ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ  ᠤᠭᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ   ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ  ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠢ  ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ᠂  ᠥᠨᠳᠥᠷ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ  ᠲᠤ  ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ  ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠰᠠ  ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠪᠠᠭ᠋ᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ   ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ  ᠥᠬᠡᠶ  ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠭᠠᠷᠴᠤ  ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂  ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ  ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠵᠤᠬᠰᠤᠩᠭᠢᠷᠠᠬᠤ  ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃                    ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠄ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠬᠡᠮ ᠮᠥᠨ ᠦᠦ︖                    ᠳ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠠᠨ᠄ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠡᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ  ᠦᠰᠦ  ᠤᠨᠠᠬᠤ  ᠨᠢ   ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠥᠷᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠡᠮ ᠲᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ  ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ  ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠶ  ᠠᠷᠢᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ  ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠨᠢ ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠦᠰᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠶ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠬᠡᠮ  ᠲᠤᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠶ ᠭᠡᠪᠡ᠃   
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号