ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠣᠳᠬᠤᠨᠰᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠯᠠᠯ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/17
     ᠲᠡᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠸᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠬᠤᠨᠰᠡᠩᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠦ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠳᠡᠷᠡᠭ  ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠠᠷᠡᠪᠡᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂2019 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ︽ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ︾ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠡᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃
     ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠥᠷ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠪᠤᠷᠪᠢ ᠪᠤᠰᠬᠢᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠥ ᠲᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃
     ᠣᠳᠬᠤᠨᠰᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号