ᠴᠤᠭᠯᠢᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠰᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠤᠮᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/2/4
       ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ 2013 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠡᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠤᠪᠯᠡᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠬᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠰᠤᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ 2015 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ   ︽ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠠᠷᠡᠰᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠤᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ︾ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ 7 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃      ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠭᠴᠤ᠂ ᠠᠷᠡᠰᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠡᠰᠤᠨ ᠴᠦᠩᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠰᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ᠂ ᠠᠷᠡᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠡᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠡᠯᠡᠨ ᠲᠦᠰᠤᠪᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠯ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠡᠰᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠤ᠂  ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠡᠰᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠤᠮᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠡᠷ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠡᠰᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠤᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ ᠲᠡᠰᠪᠤᠷᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠡᠵᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠷᠡᠳᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠯᠡ︕  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号