ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/12/20
— ᠬᠤᠨᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠢᠯᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠮ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠳ                            ◆ᠨᠠ᠊ · ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ        ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠧ               ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠷᠭᠢᠯ ᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ        ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠠᠯᠣᠰ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠨᠡᠮ        ᠲᠦᠨᠡᠷ ᠤᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠤ        ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠨᠡᠮ                ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠱᠠᠭᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷᠡᠭᠡᠳ        ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠣ ᠢᠭᠴᠤᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠡᠷᠭᠦᠨᠡᠮ       ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ ᠲᠦᠭᠦᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ        ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠣᠭᠳᠣᠭᠤᠷᠠᠨᠠᠮ                        ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠽᠢ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ                ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠢᠨᠳᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ        ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ        ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠡᠪᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠲᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠤ        ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ                ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ        ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠨ᠎ᠠ        ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠢ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯᠳᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ        ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠᠬᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠨᠠᠮ                       ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠢ ᠵᠢᠶᠧ                ᠡᠭᠴᠡ ᠬᠠᠯᠢᠯ ᠬᠠᠳᠠ ᠠᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠰᠡᠬᠦᠶᠢᠯᠴᠡᠭᠡᠳ        ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ        ᠠᠳᠠᠪᠠᠰᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠤᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠰᠣᠷᠣ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠠᠳ        ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ                ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠢ ᠵᠢᠶᠧ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ        ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠲᠤᠷᠠᠰᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ        ᠬᠤᠨᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ        ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠰᠦᠷ ᠱᠠᠭᠰᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ                        ᠦᠬᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ                ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠬᠢᠷᠠᠨ        ᠠᠶᠤᠯ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ        ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠦᠩᠬᠦᠶᠢᠭᠡᠳ        ᠵᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ                ᠮᠡᠤ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ        ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ        ᠮᠠᠨᠠ ᠬᠦᠳᠡᠩᠳᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ        ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ                                ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠱᠠᠳᠣ               ᠬᠠᠯᠢᠯ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠴᠡ ᠱᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷ        ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠳᠤᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠮᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ        ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠳ ᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠵᠤ        ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠰᠧᠺᠦᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠮ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠳᠠᠰᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ                ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠱᠠᠳᠣ ᠭᠡᠵᠤ        ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ        ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ        ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ                       ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠧ                ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ       ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠨ᠎ᠡ       ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ        ᠦᠰᠦᠳ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ                ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ        ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ        ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ        ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠰᠢᠨ᠎ᠡ                        ᠡᠾᠧ ᠯᠦᠩ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ                ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠰᠡᠬᠦᠶᠢᠵᠤ        ᠦᠳᠬᠡᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠨᠠᠮ        ︽ᠬᠤᠨᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠤ        ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨᠠᠮ                ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠡᠳ        ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠡᠰᠡ ᠠᠮᠵᠢᠪᠠᠢ        ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠳᠣ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠨᠢ‌‍ᠬᠦ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠠᠳ        ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠪᠠᠢ                       ᠮᠢᠶᠣᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ                ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ        ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠢᠩᠰᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ        ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦᠯᠡᠷ        ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠨ᠎ᠠ                ᠡᠷᠳᠡ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ        ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠶᠣᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ        ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠬᠡᠵᠤ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ        ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠳᠠᠢ                                ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ                ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ        ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ        ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ        ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠲᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ                ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ        ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ       ︽ᠪᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ︾ ︽ᠠᠫᠠᠨᠲ︾ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ        ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠢᠷᠣᠭᠯᠠᠪᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠤᠯᠵᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ                                  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ                ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ        ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ        ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ        ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ               ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠦᠸᠧ ᠹᠧᠩ ᠤᠨ        ᠲᠠᠳᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ        ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠳ       ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ                        ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ                ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠧ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠴᠤᠣᠳᠠᠢ        ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ       ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ       ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠠᠵᠢᠨ᠎ᠠ                ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠨ        ᠠᠳᠠᠭ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ        ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ        ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ                        ᠭᠦᠢᠯᠢᠨ ᠳᠤ                ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠰᠡᠪᠡᠯᠵᠡᠵᠤ        ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ        ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠤᠯ ᠴᠦᠷᠬᠦᠯᠡᠭᠡᠳ        ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ                ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠯᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ        ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠤᠯ ᠬᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ        ᠬᠤᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠭᠠᠳ        ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ                       ᠵᠢᠩ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ                ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠮᠴᠢᠷᠬᠡᠵᠤ        ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ        ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠵᠤ       ᠵᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠣᠨ᠎ᠠ                ᠲᠦᠷᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ        ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨᠳᠡᠮᠤᠷ᠂ ᠰᠦᠨ ᠵᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠳᠣᠨ        ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠵᠤ        ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ        ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠳᠤ        ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠲᠤᠳᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ        ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠬᠦᠵᠢ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ       ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ                ᠤᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠯᠤᠣ ᠭᠠᠷᠣᠳᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭᠯᠠᠵᠤ        ᠤᠰᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠢᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ        ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠭᠤᠬᠠᠳᠠᠵᠤ        ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ‌ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠦ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ                        ᠪᠠᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ                ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ        ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠨᠣᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ        ᠲᠤᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ        ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ                ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ        ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ        ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠨᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ        ᠭᠦᠢᠯᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ                       ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ               ᠭᠦᠢᠯᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ        ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠣᠨ᠎ᠠ        ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ        ᠦᠶᠦᠭ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠪᠣᠭᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠨ᠎ᠡ                ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠯᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ        ᠤᠷᠢᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠠᠵᠢ        ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ        ᠤᠳᠤᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ                        ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ                ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠱᠣᠤᠭᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤ        ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠦᠪᠪᠦᠯᠵᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ        ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠩᠰᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ        ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠠᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠨᠡᠯᠦᠶᠢᠨ᠎ᠡ               ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠤᠯᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ        ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷᠦᠭ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ        ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ        ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠨᠠᠮᠢᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ                       ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ                ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ        ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ        ᠠᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ        ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ                ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ        ᠠᠭᠤᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠭᠳᠤᠨ᠎ᠠ        ᠠᠵᠠ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠵᠤ        ᠠᠰᠠᠷ ᠳᠠᠭᠲᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃        
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号